Xà bông

Xà bông - Tất cả sản phẩm Chọn mặt hàng xà bông, xà phòng, nước rửa tay vệ sinh. Mua hàng online tại MyPhamTrucXinh.com: ✓ Hàng chính hãng ✓ Giá rẻ hơn ✓ Giao hàng tận nơi miễn phí.
167 sản phẩm
Trang 1/4

[{"content": ["Ng\u00e0y nay, h\u1ea7u h\u1ebft trong m\u1ecdi gia \u0111\u00ecnh \u0111\u1ec1u c\u00f3 \u00edt nh\u1ea5t m\u1ed9t s\u1ea3n ph\u1ea9m x\u00e0 ph\u00f2ng \u0111\u1ec3 \u1edf nh\u00e0 t\u1eafm ho\u1eb7c ph\u00f2ng b\u1ebfp n\u01a1i b\u1ed3n r\u1eeda. \u0110i\u1ec1u n\u00e0y cho th\u1ea5y, x\u00e0 ph\u00f2ng \u0111\u00f3ng m\u1ed9t vai tr\u00f2 quan tr\u1ecdng trong vi\u1ec7c ch\u0103m s\u00f3c c\u01a1 th\u1ec3 v\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi \u01b0a chu\u1ed9ng. Theo \u0111\u00f3, x\u00e0 ph\u00f2ng \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng v\u1edbi nhi\u1ec1u m\u1ee5c \u0111\u00edch kh\u00e1c nhau nh\u01b0 x\u00e0 ph\u00f2ng r\u1eeda tay, x\u00e0 ph\u00f2ng t\u1eafm, x\u00e0 ph\u00f2ng r\u1eeda m\u1eb7t,... C\u00f9ng truy c\u1eadp website MyPhamTrucXinh.com ch\u1ecdn cho m\u00ecnh v\u00e0 gia \u0111\u00ecnh lo\u1ea1i x\u00e0 ph\u00f2ng t\u1ed1t nh\u1ea5t \u0111\u1ec3 ch\u0103m s\u00f3c c\u01a1 th\u1ec3.\r\n

G\u1ee3i \u00fd c\u00e1ch ch\u1ecdn x\u00e0 ph\u00f2ng ch\u0103m s\u00f3c c\u01a1 th\u1ec3 hi\u1ec7u qu\u1ea3

\r\n- Th\u00e0nh ph\u1ea7n: Hi\u1ec7n nay, x\u00e0 ph\u00f2ng \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb nhi\u1ec1u th\u00e0nh ph\u1ea7n, nguy\u00ean li\u1ec7u kh\u00e1c nhau. C\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m t\u1ed1t ch\u1ee7 y\u1ebfu l\u00e0m t\u1eeb c\u00e1c ch\u1ea5t thi\u00ean nhi\u00ean nh\u01b0 tinh d\u1ea7u d\u1eeba, d\u1ea7u oliu,... k\u1ebft h\u1ee3p v\u1edbi nh\u1eefng lo\u1ea1i h\u00f3a h\u1ecdc nh\u01b0 glycerin gi\u00fap d\u01b0\u1ee1ng \u1ea9m s\u00e2u. \r\n- M\u00f9i h\u01b0\u01a1ng: X\u00e0 ph\u00f2ng c\u00f3 nhi\u1ec1u m\u00f9i h\u01b0\u01a1ng \u0111a d\u1ea1ng, t\u00f9y theo s\u1edf th\u00edch t\u1eebng ng\u01b0\u1eddi m\u00e0 c\u00f3 s\u1ef1 l\u1ef1a ch\u1ecdn ph\u00f9 h\u1ee3p. \r\n- M\u1ee5c \u0111\u00edch s\u1eed d\u1ee5ng: B\u1ea1n n\u00ean l\u01b0u \u00fd tr\u00e1nh ch\u1ecdn nh\u1eefng lo\u1ea1i x\u00e0 ph\u00f2ng c\u00f3 ch\u1ea5t t\u1ea1o m\u00e0u h\u00f3a h\u1ecdc, \u0111\u1ed9 pH > 5.5 v\u00ec n\u00f3 kh\u00f4ng t\u1ed1t v\u00e0 c\u00f3 th\u1ec3 g\u00e2y k\u00edch \u1ee9ng cho da. N\u1ebfu mu\u1ed1n d\u00f9ng x\u00e0 ph\u00f2ng \u0111\u1ec3 t\u1eafm, b\u1ea1n n\u00ean ch\u1ecdn lo\u1ea1i c\u00f3 th\u00e0nh ph\u1ea7n \u00edt k\u00edch \u1ee9ng, c\u00f2n n\u1ebfu mu\u1ed1n d\u00f9ng x\u00e0 ph\u00f2ng r\u1eeda tay th\u00ec ch\u1ecdn lo\u1ea1i c\u00f3 \u0111\u1ed9 s\u00e1t tr\u00f9ng cao. Ri\u00eang x\u00e0 ph\u00f2ng r\u1eeda m\u1eb7t n\u00ean ch\u1ecdn lo\u1ea1i c\u00f3 th\u00e0nh ph\u1ea7n thi\u00ean nhi\u00ean ch\u1ee7 y\u1ebfu, \u0111\u1ec3 tr\u00e1nh g\u00e2y b\u00e0o m\u00f2n, t\u1ed5n th\u01b0\u01a1ng da.

\r\n

X\u00e0 ph\u00f2ng r\u1eeda m\u1eb7t

\r\n- T\u1ed5ng quan: X\u00e0 ph\u00f2ng r\u1eeda m\u1eb7t \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb nguy\u00ean li\u1ec7u thi\u00ean nhi\u00ean l\u00e0 ch\u1ee7 y\u1ebfu, s\u1ea3n ph\u1ea9m khi d\u00f9ng gi\u00fap mang l\u1ea1i c\u1ea3m gi\u00e1c d\u1ec5 ch\u1ecbu, tho\u1ea3i m\u00e1i. Do th\u00e0nh ph\u1ea7n thi\u00ean nhi\u00ean n\u00ean lo\u1ea1i n\u00e0y c\u00f3 gi\u00e1 th\u00e0nh cao v\u00e0 \u00edt ng\u01b0\u1eddi s\u1eed d\u1ee5ng.\r\n- C\u00f4ng d\u1ee5ng: S\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 th\u1ec3 d\u00f9ng t\u1ea9y trang, d\u01b0\u1ee1ng \u1ea9m da v\u1edbi nh\u1eefng nguy\u00ean li\u1ec7u t\u1ef1 nhi\u00ean v\u00e0 d\u1ed3i d\u00e0o glycerin. D\u00f9ng th\u01b0\u1eddng xuy\u00ean da b\u1ea1n s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c d\u01b0\u1ee1ng \u1ea9m t\u1ed1t, kh\u00f4ng b\u1ecb k\u00edch \u1ee9ng v\u00e0 lo\u1ea1i b\u1ecf t\u1ebf b\u00e0o ch\u1ebft hi\u1ec7u qu\u1ea3.\r\n- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Cetaphil, Magic Stone, Shirochasou,...

\r\n

X\u00e0 ph\u00f2ng t\u1eafm

\r\n- T\u1ed5ng quan: S\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng ph\u1ed5 bi\u1ebfn v\u1edbi th\u00e0nh ph\u1ea7n chi\u1ebft xu\u1ea5t t\u1eeb thi\u00ean nhi\u00ean v\u1edbi h\u01b0\u01a1ng th\u01a1m n\u1ed3ng n\u00e0n, quy\u1ebfn r\u0169.\r\n- C\u00f4ng d\u1ee5ng: Nh\u1edd ngu\u1ed3n nguy\u00ean li\u1ec7u \u0111a d\u1ea1ng, k\u1ebft c\u1ea5u m\u1ecbn m\u00e0ng d\u1ec5 d\u00e0ng t\u1ea1o b\u1ecdt. S\u1ea3n ph\u1ea9m ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi m\u1ecdi lo\u1ea1i da, d\u1ec5 d\u00e0ng l\u00e0m s\u1ea1ch v\u00e0 duy tr\u00ec \u0111\u1ed9 \u1ea9m, gi\u00fap ph\u1ee5c h\u1ed3i da h\u01b0 t\u1ed5n.\r\n- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Lifebouy, Camay, Dove, Lux,...

\r\n

X\u00e0 ph\u00f2ng r\u1eeda tay

\r\n- T\u1ed5ng quan: X\u00e0 ph\u00f2ng r\u1eeda tay h\u1ea7u nh\u01b0 gia \u0111\u00ecnh n\u00e0o c\u0169ng c\u00f3, s\u1ea3n ph\u1ea9m s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u1ea1i tr\u00e0 v\u1edbi ch\u1ee9c n\u0103ng l\u00e0m s\u1ea1ch v\u1ebft b\u1ea9n, c\u0169ng nh\u01b0 vi khu\u1ea9n g\u00e2y h\u1ea1i.\r\n- C\u00f4ng d\u1ee5ng: Nh\u1edd \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u1ebf t\u1ea1o v\u1edbi c\u00e1c th\u00e0nh ph\u1ea7n h\u00f3a h\u1ecdc k\u1ebft h\u1ee3p c\u00e1c ch\u1ea5t li\u1ec7u thi\u00ean nhi\u00ean n\u00ean x\u00e0 ph\u00f2ng r\u1eeda tay c\u00f3 th\u1ec3 d\u00f9ng l\u00e0m s\u1ea1ch v\u00e0 s\u00e1t tr\u00f9ng vi khu\u1ea9n. C\u00f9ng m\u00f9i th\u01a1m thoang tho\u1ea3ng nh\u1eb9 nh\u00e0ng mang l\u1ea1i c\u1ea3m gi\u00e1c d\u1ec5 ch\u1ecbu cho ng\u01b0\u1eddi s\u1eed d\u1ee5ng.\r\n- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Lifebouy,...

\r\n

Mua x\u00e0 ph\u00f2ng nhi\u1ec1u m\u00f9i h\u01b0\u01a1ng, \u0111a d\u1ea1ng ch\u1ee9c n\u0103ng gi\u00e1 t\u1ed1t t\u1ea1i MyPhamTrucXinh.com

\r\nHi\u1ec3u \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ee9c \u0111\u1ed9 c\u1ea7n thi\u1ebft v\u00e0 quan tr\u1ecdng c\u1ee7a x\u00e0 ph\u00f2ng v\u1edbi m\u1ed7i gia \u0111\u00ecnh, MyPhamTrucXinh.com hi\u1ec7n c\u00f3 cung c\u1ea5p nhi\u1ec1u lo\u1ea1i s\u1ea3n ph\u1ea9m x\u00e0 ph\u00f2ng v\u1edbi th\u00e0nh ph\u1ea7n, ki\u1ec3u d\u00e1ng v\u00e0 c\u00f4ng d\u1ee5ng h\u1eefu \u00edch kh\u00e1c nhau gi\u00fap \u0111\u00e1p \u1ee9ng t\u1ed1t nh\u1ea5t m\u1ecdi nhu c\u1ea7u c\u1ee7a kh\u00e1ch h\u00e0ng. Truy c\u1eadp ngay website MyPhamTrucXinh.com \u0111\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c tham gia c\u00e1c ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh \u01b0u \u0111\u00e3i v\u1ec1 gi\u00e1 c\u00f9ng d\u1ecbch v\u1ee5 thanh to\u00e1n ti\u1ec7n l\u1ee3i v\u1edbi nhi\u1ec1u ch\u00ednh s\u00e1ch giao nh\u1eadn t\u1ed1t. Kh\u00f4ng \u0111\u00e2u kh\u00e1c, MyPhamTrucXinh.com ch\u00ednh l\u00e0 \u0111\u1ecba ch\u1ec9 mua s\u1eafm online hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i d\u00e0nh cho m\u1ecdi gia \u0111\u00ecnh!

\r\n\r\n"], "heading": "X\u00c0 PH\u00d2NG - S\u1ea2N PH\u1ea8M T\u1eaeM R\u1eecA CH\u0102M S\u00d3C C\u01a0 TH\u1ec2"}]

Xu hướng Xà bông