Bộ chăm sóc toàn thân

Bộ chăm sóc toàn thân - Tất cả sản phẩm Bộ chăm sóc toàn thân
1.603 sản phẩm
Trang 1/34

[{"content": ["Ph\u1ee5 n\u1eef ch\u00e2u \u00c1 trong \u0111\u00f3 c\u00f3 Vi\u1ec7t Nam l\u1ea5y l\u00e0n da tr\u1eafng l\u00e0m ti\u00eau chu\u1ea9n c\u1ee7a c\u00e1i \u0111\u1eb9p. Do \u0111\u00f3, vi\u1ec7c s\u1edf h\u1eefu l\u00e0n da tr\u1eafng h\u1ed3ng, m\u1ecbn m\u00e0ng lu\u00f4n l\u00e0 ao \u01b0\u1edbc c\u1ee7a r\u1ea5t nhi\u1ec1u ch\u1ecb em. \u0110\u00e1p \u1ee9ng nhu c\u1ea7u n\u00e0y, MyPhamTrucXinh.com cung c\u1ea5p c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m kem d\u01b0\u1ee1ng to\u00e0n th\u00e2n ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng v\u1edbi c\u00e1c th\u00e0nh ph\u1ea7n t\u1ef1 nhi\u00ean, s\u1ea3n ph\u1ea9m kem d\u01b0\u1ee1ng s\u1ebd gi\u00fap da \u0111\u01b0\u1ee3c nu\u00f4i d\u01b0\u1ee1ng v\u00e0 ph\u1ee5c h\u1ed3i m\u1ecbn m\u00e0ng, tr\u1eafng \u0111\u1eb9p.\n

Th\u1eddi gian v\u00e0 c\u00e1ch d\u00f9ng kem d\u01b0\u1ee1ng da to\u00e0n th\u00e2n hi\u1ec7u qu\u1ea3

\n- Vi\u1ec7c s\u1eed d\u1ee5ng kem d\u01b0\u1ee1ng da to\u00e0n th\u00e2n v\u00e0o l\u00fac n\u00e0o \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u00e1nh gi\u00e1 l\u00e0 kh\u00e1 quan tr\u1ecdng, v\u00ec n\u00f3 quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh m\u1ee9c \u0111\u1ed9 hi\u1ec7u qu\u1ea3 c\u1ee7a s\u1ea3n ph\u1ea9m v\u1edbi da. Theo c\u00e1c chuy\u00ean gia, b\u00f4i kem d\u01b0\u1ee1ng to\u00e0n th\u00e2n ngay sau khi t\u1eafm l\u00e0 t\u1ed1t nh\u1ea5t. V\u00ec th\u1eddi \u0111i\u1ec3m n\u00e0y, da \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m s\u1ea1ch ho\u00e0n to\u00e0n v\u00e0 c\u00f3 \u0111\u1ed9 \u1ea9m nh\u1ea5t \u0111\u1ecbnh n\u00ean khi d\u00f9ng kem c\u00e1c d\u01b0\u1ee1ng ch\u1ea5t s\u1ebd th\u1ea9m th\u1ea5u nhanh v\u00e0 s\u00e2u h\u01a1n, nh\u1edd \u0111\u00f3 mang l\u1ea1i hi\u1ec7u qu\u1ea3 ch\u0103m s\u00f3c gia t\u1ed1t nh\u1ea5t.\n- Ngo\u00e0i ra, khi s\u1eed d\u1ee5ng kem, b\u1ea1n n\u00ean l\u01b0u \u00fd c\u00e1ch thoa kem \u0111\u00fang chu\u1ea9n, massage th\u1eadt \u0111\u1ec1u b\u1eb1ng l\u00f2ng b\u00e0n tay \u0111\u1ec3 kem th\u1ea5m nhanh v\u00e0 \u0111\u1ea1t k\u1ebft qu\u1ea3 t\u1ed1t nh\u1ea5t nh\u00e9.

\n

Kem d\u01b0\u1ee1ng \u1ea9m to\u00e0n th\u00e2n

\n- T\u1ed5ng quan: Kem d\u01b0\u1ee1ng \u1ea9m to\u00e0n th\u00e2n c\u00f3 ch\u1ee9c n\u0103ng c\u1ea5p \u1ea9m cho da, m\u1ee9c \u0111\u1ed9 l\u00e0m tr\u1eafng th\u1ea5p nh\u01b0 kem d\u01b0\u1ee1ng l\u00f4 h\u1ed9i, kem d\u01b0\u1ee1ng chi\u1ebft xu\u1ea5t m\u1ee7 tr\u00f4m v\u00e0 nh\u00e2n s\u00e2m, kem d\u01b0\u1ee1ng \u1ea9m nha \u0111am\u2026 \n- \u01afu \u0111i\u1ec3m: Chi\u1ebft xu\u1ea5t t\u1eeb c\u00e1c th\u00e0nh ph\u1ea7n thi\u00ean nhi\u00ean l\u00e0 ch\u1ee7 y\u1ebfu n\u00ean c\u00f3 ch\u1ee9c n\u0103ng gi\u00fap da lu\u00f4n m\u1ecbn m\u00e0ng, c\u0103ng b\u00f3ng v\u00e0 kh\u00f4ng b\u1ecb kh\u00f4 n\u1ee9t hi\u1ec7u qu\u1ea3, s\u1ea3n ph\u1ea9m th\u00edch h\u1ee3p cho c\u1ea3 l\u00e0n da nh\u1ea1y c\u1ea3m.

\n

Kem d\u01b0\u1ee1ng tr\u1eafng to\u00e0n th\u00e2n

\n- T\u1ed5ng quan: Kem d\u01b0\u1ee1ng tr\u1eafng da l\u00e0 s\u1ea3n ph\u1ea9m k\u1ebft h\u1ee3p c\u00f4ng d\u1ee5ng 2 trong 1 v\u1eeba d\u01b0\u1ee1ng \u1ea9m, v\u1eeba l\u00e0m tr\u1eafng da nh\u01b0 kem Hokkaido, Hazelays, Tr\u1eafng Vi\u1ec7t, B\u1ea1ch Ng\u1ecdc Li\u00ean, Yanhee Gluta,...\n- \u01afu \u0111i\u1ec3m: C\u00e1c d\u00f2ng kem d\u01b0\u1ee1ng tr\u1eafng da c\u00f3 th\u00e0nh ph\u1ea7n t\u1eeb thi\u00ean nhi\u00ean v\u00e0 m\u1ed9t s\u1ed1 d\u01b0\u1ee1ng ch\u1ea5t gi\u00fap l\u00e0m tr\u1eafng da hi\u1ec7u qu\u1ea3. Da sau m\u1ed9t th\u1eddi gian s\u1eed d\u1ee5ng s\u1ebd b\u1eadt t\u00f4ng r\u00f5 r\u1ec7t n\u00ean \u0111\u01b0\u1ee3c nhi\u1ec1u ch\u1ecb em \u01b0a chu\u1ed9ng s\u1eed d\u1ee5ng r\u1ed9ng r\u00e3i.

\n

Mua m\u1ef9 ph\u1ea9m ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng v\u1edbi gi\u00e1 \u01b0u \u0111\u00e3i t\u1ea1i MyPhamTrucXinh.com

\nHi\u1ec7n t\u1ea1i, MyPhamTrucXinh.com \u0111ang l\u00e0 \u0111\u01a1n v\u1ecb ph\u00e2n ph\u1ed1i uy t\u00edn c\u00e1c lo\u1ea1i kem d\u01b0\u1ee1ng to\u00e0n th\u00e2n \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ea3n xu\u1ea5t b\u1edfi nh\u1eefng \u0111\u01a1n v\u1ecb uy t\u00edn, cam k\u1ebft ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1ea3m b\u1ea3o. Mua s\u1eafm tr\u1ef1c tuy\u1ebfn t\u1ea1i MyPhamTrucXinh.com, b\u1ea1n s\u1ebd c\u00f3 c\u01a1 h\u1ed9i s\u1edf h\u1eefu nhi\u1ec1u s\u1ea3n ph\u1ea9m v\u1edbi gi\u00e1 \u01b0u \u0111\u00e3i t\u1ed1t nh\u1ea5t. C\u00f9ng v\u1edbi \u0111\u00f3 l\u00e0 m\u1eabu m\u00e3 lu\u00f4n \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1eadp nh\u1eadt th\u01b0\u1eddng xuy\u00ean mang \u0111\u1ebfn nhi\u1ec1u s\u1ef1 l\u1ef1a ch\u1ecdn phong ph\u00fa cho kh\u00e1ch h\u00e0ng. Thanh to\u00e1n nhanh g\u1ecdn, h\u1ed7 tr\u1ee3 \u0111\u1ed5i tr\u1ea3 s\u1ea3n ph\u1ea9m khi mua h\u00e0ng t\u1ea1i MyPhamTrucXinh.com Mall. C\u00f2n ch\u1ea7n ch\u1edd g\u00ec m\u00e0 kh\u00f4ng ch\u1ecdn MyPhamTrucXinh.com v\u1eefng t\u00e2m mua s\u1eafm n\u00e0o!

"], "heading": "KEM D\u01af\u1ee0NG TO\u00c0N TH\u00c2N - MANG L\u1ea0I L\u00c0N DA TR\u1eaeNG S\u00c1NG CHO PH\u00c1I \u0110\u1eb8P"}]

Xu hướng Bộ chăm sóc toàn thân