Chăm sóc móng

Chăm sóc móng - Tất cả sản phẩm Tìm mua các loại sơn móng, tẩy móng, dụng cụ làm móng chất lượng tại MyPhamTrucXinh.com: ✓ Giá rẻ hơn ✓ Đổi trả -Bảo hành ✓Giao hàng miễn phí toàn quốc
18.003 sản phẩm
Trang 1/100

[{"content": ["

B\u1ed9 d\u1ee5ng c\u1ee5 ch\u0103m s\u00f3c m\u00f3ng - L\u00e0m \u0111\u1eb9p nhanh ch\u00f3ng t\u1ea1i nh\u00e0

\nVi\u1ec7c s\u1edf h\u1eefu b\u1ed9 m\u00f3ng tay \u0111\u1eb9p v\u1edbi nh\u1eefng m\u00f3ng tay tr\u1eafng h\u1ed3ng s\u1ebd gi\u00fap c\u00e1c b\u1ea1n t\u1ef1 tin h\u01a1n r\u1ea5t nhi\u1ec1u khi l\u00e0m vi\u1ec7c, ti\u1ebfp x\u00fac v\u1edbi ng\u01b0\u1eddi kh\u00e1c. M\u1ed9t b\u1ed9 m\u00f3ng tay \u0111\u1eb9p kh\u00f4ng ch\u1ec9 gi\u00fap c\u00e1c b\u1ea1n t\u1ef1 tin m\u00e0 c\u00f2n n\u00f3i l\u00ean c\u00e1 t\u00ednh c\u1ee7a t\u1eebng ng\u01b0\u1eddi. V\u00e0 ch\u1ec9 v\u1edbi m\u1ed9t b\u1ed9 d\u1ee5ng c\u1ee5 ch\u0103m s\u00f3c m\u00f3ng tay \u0111a n\u0103ng, b\u1ea1n s\u1ebd c\u00f3 ngay m\u1ed9t b\u1ed9 m\u00f3ng tay lu\u00f4n s\u1ea1ch s\u1ebd v\u00e0 g\u1ecdn g\u00e0ng.

\n

C\u00e1ch ch\u1ecdn b\u1ed9 d\u1ee5ng c\u1ee5 ch\u0103m s\u00f3c m\u00f3ng

\n- Tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng c\u00f3 nhi\u1ec1u b\u1ed9 d\u1ee5ng c\u1ee5 ch\u0103m s\u00f3c m\u00f3ng t\u1eeb 7 \u0111\u1ebfn 12 m\u00f3n. Khi l\u1ef1a ch\u1ecdn b\u1ea1n n\u00ean ch\u1ecdn b\u1ed9 d\u1ee5ng c\u1ee5 c\u00f3 \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 gi\u0169a m\u00f3ng, k\u00ecm b\u1ea5m, \u0111\u1ec3 d\u1ec5 d\u00e0ng ch\u0103m s\u00f3c cho \u0111\u00f4i tay v\u00e0 \u0111\u00f4i ch\u00e2n c\u1ee7a b\u1ea1n. Ngo\u00e0i ra v\u1edbi m\u1ed9t b\u1ed9 d\u1ee5ng c\u1ee5 \u0111a n\u0103ng, b\u1ea1n s\u1ebd d\u1ec5 d\u00e0ng v\u1ec7 sinh m\u00f3ng ch\u00e2n, l\u00e0m \u0111\u1eb9p m\u00f3ng tay cho \u0111\u1ebfn t\u1ec9a l\u00f4ng m\u00e0y ho\u1eb7c v\u1ec7 sinh tai.\n- Ch\u1ecdn s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 ch\u1ea5t li\u1ec7u cao c\u1ea5p, \u0111\u1ed9 b\u1ec1 t\u1ed1t, kh\u00f4ng b\u1ecb g\u1ec9, kh\u00f4ng b\u1ecb c\u00f9n \u0111\u1ec3 \u0111\u1ea3m b\u1ea3o tuy\u1ec7t \u0111\u1ed1i an to\u00e0n cho da tay c\u1ee7a b\u1ea1n. Sau khi s\u1eed d\u1ee5ng, c\u00e1c d\u1ee5ng c\u1ee5 n\u00ean \u0111\u01b0\u1ee3c v\u1ec7 sinh s\u1ea1ch s\u1ebd tr\u01b0\u1edbc khi c\u1ea5t \u0111\u1ec3 vi\u1ec7c b\u1ea3o qu\u1ea3n \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1ed1t h\u01a1n, s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u0169ng s\u1ebd b\u1ec1n h\u01a1n.\n- N\u00ean ch\u1ecdn b\u1ed9 d\u1ee5ng c\u1ee5 t\u1eeb c\u00e1c th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u n\u1ed5i ti\u1ebfng, c\u00f3 uy t\u00edn tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng nh\u01b0 K\u1ec1m Ngh\u0129a, Magic Plus, OPI,\u2026

\n

B\u1ed9 d\u1ee5ng c\u1ee5 ch\u0103m s\u00f3c m\u00f3ng

\n- Thi\u1ebft k\u1ebf: B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m th\u01b0\u1eddng g\u1ed3m 12 d\u1ee5ng c\u1ee5 \u0111a d\u1ea1ng v\u00e0 c\u00f3 th\u1ec3 \u0111\u1ea3m nhi\u1ec7m h\u1ebft c\u00e1c c\u00f4ng vi\u1ec7c ch\u0103m s\u00f3c c\u00e1 nh\u00e2n c\u1ee7a b\u1ea1n. 12 m\u00f3n trong b\u1ed9 d\u1ee5ng c\u1ee5 g\u1ed3m: k\u00ecm b\u1ea5m m\u00f3ng tay \u0111\u1ee7 k\u00edch th\u01b0\u1edbc; k\u00e9o nh\u1ecf, k\u00ecm c\u1eaft da, c\u00e2y n\u1eb7n m\u1ee5n, d\u1ee5ng c\u1ee5 l\u1ea5y r\u00e1y tai, gi\u0169a m\u00f3ng, nh\u00edp, 2 d\u1ee5ng c\u1ee5 l\u1ea5y kh\u00f3e m\u00f3ng v\u00e0 1 d\u1ee5ng c\u1ee5 l\u00e0m s\u1ea1ch m\u00f3ng tay. S\u1ea3n ph\u1ea9m g\u1ecdn nh\u1eb9 v\u00e0 c\u00f3 v\u1ebb ngo\u00e0i \u0111\u1eb9p m\u1eaft nh\u1edd thi\u1ebft k\u1ebf \u0111a n\u0103ng v\u00e0 ki\u1ec3u d\u00e1ng thanh l\u1ecbch.\n- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: C\u00e1c v\u1eadt d\u1ee5ng \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb th\u00e9p kh\u00f4ng g\u1ec9 cao c\u1ea5p v\u1edbi h\u1ed9p gi\u1ea3 da b\u1ea3o qu\u1ea3n xinh x\u1eafn.Ch\u1ea5t li\u1ec7u n\u00e0y c\u0169ng gi\u00fap c\u00e1c lo\u1ea1i k\u00ecm, k\u00e9o c\u00f3 \u0111\u1ed9 b\u1ec1n cao v\u00e0 lu\u00f4n s\u1eafc b\u00e9n.\n- T\u00ednh n\u0103ng: Trong nh\u1eefng l\u00fac b\u1eadn r\u1ed9n kh\u00f4ng th\u1ec3 s\u1eafp x\u1ebfp th\u1eddi gian ra spa ho\u1eb7c salon \u0111\u1ec3 th\u01b0 gi\u00e3n v\u00e0 l\u00e0m \u0111\u1eb9p, b\u1ea1n v\u1eabn lu\u00f4n c\u00f3 th\u1ec3 ch\u0103m s\u00f3c b\u1ea3n th\u00e2n t\u1ea1i nh\u00e0 v\u1edbi b\u1ed9 d\u1ee5ng c\u1ee5 ch\u0103m s\u00f3c m\u00f3ng \u0111a n\u0103ng.

\n

Mua b\u1ed9 d\u1ee5ng c\u1ee5 ch\u0103m s\u00f3c m\u00f3ng t\u1ea1i MyPhamTrucXinh.com

\nH\u00e3y ch\u1ecdn ngay cho m\u00ecnh m\u1ed9t b\u1ed9 d\u1ee5ng c\u1ee5 ch\u0103m s\u00f3c m\u00f3ng tay cho m\u00ecnh v\u00e0 cho ng\u01b0\u1eddi th\u00e2n. MyPhamTrucXinh.com Vi\u1ec7t Nam s\u1ebd gi\u00fap b\u1ea1n ti\u1ebft ki\u1ec7m t\u1ed1i \u0111a th\u1eddi gian di chuy\u1ec3n v\u00e0 ch\u1ecdn l\u1ef1a. H\u1ec7 th\u1ed1ng online s\u1ebd lu\u00f4n c\u1eadp nh\u1eadt h\u00e0ng m\u1edbi li\u00ean t\u1ee5c v\u1edbi gi\u00e1 th\u00e0nh c\u1ef1c k\u00ec \u01b0u \u0111\u00e3i. Ngo\u00e0i ra khi mua h\u00e0ng t\u1ea1i MyPhamTrucXinh.com, b\u1ea1n c\u00f2n \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u1ea3m b\u1ea3o \u0111\u1ed5i tr\u1ea3 h\u00e0ng khi mua t\u1ea1i MyPhamTrucXinh.com Mall. C\u00f2n ch\u1ea7n ch\u1edd g\u00ec m\u00e0 kh\u00f4ng click ngay v\u00e0o Lazada.vn ngay b\u00e2y gi\u1edd \u0111\u1ec3 mua s\u1eafm m\u1eb7t h\u00e0ng khuy\u1ebfn m\u00e3i gi\u00e1 t\u1ed1t.

"], "heading": ""}]

Xu hướng Chăm sóc móng